Kontrola i konserwacja

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania urządzeń do zabawy wymagane jest dokonywanie regularnych kontroli i konserwacji zgodnie z poniższymi zasadami:

 • wszystkie czynności muszą być dokonywane przez osoby kompetentne, dysponujące wiedzą fachową. Firma AKANT służy pomocą w szkoleniu takich osób.
 • osoba odpowiedzialna za stan urządzeń do zabawy zobowiązana jest ustalić terminarz przeprowadzania kontroli i konserwacji.
 • termin i sposób przeprowadzania kontroli i napraw powinien byc zgodny z zaleceniami producenta.
 • należy sporządzać pisemne protokoły kontroli i konserwacji.
 • w razie stwierdzenia wady urządzenia, która może doprowadzić do obrażeń dzieci podczas zabawy należy uniemożliwić dostęp do urządzenia do czasu przeprowadzenia naprawy.
 • wszelkie naprawy powinny być dokonywane przy użyciu oryginalnych części zapasowych.

Kontrola

 1. codzienna - przy dużej eksploatacji lub wysokim zagrożeniu wandalizmem / Przy oględzinach należy zwrócić uwagę na : czystość, prześwity między urządzeniem a gruntem, wykończenie wygładzonych powierzchni, wystające fundamenty, ostre krawędzie, brakujace lub połamane części, nadmierne zużycie, integralność struktury.
 2. dwa razy w tygodniu - jak wyżej przy normalnym użytkowaniu.
 3. raz w miesiącu
  Kontrola funkcjonalna, szczegółowa, mająca na celu sprawdzenie funkcjonalności i stabilności sprzętu wraz z badaniem stopnia zużycia i zwróceniem uwagi na elementy nierozbieralne.
 4. kontrola podstawowa - raz w roku
  Kontrola podstawowa w celu oceny bezpieczeństwa, stanu elementów fabrycznie zamkniętych, ocena fundamentów i nawierzchni. Obejmuje ona skutki działania czynników atmosferycznych, objawy gnicia i korozji oraz wszelkie zmiany poziomu bezpieczeństwa wynikające z używania sprzętu, wykonywanych napraw i wymiany elementów.

Konserwacja

Poniżej podano punkty, które powinny zostać objęte czynnościami kontrolnymi i konserwacyjnymi we wszystkich typach urządzeń do zabawy:

Strefa bezpieczeństwa
W okresie użytkowania należy zachować wolną strefę bezpieczeństwa / upadku / w odległości min.1,5m od obrysu urządzenia. Obszar strefy bezpieczeństwa powinien być pokryty piaskiem, drobnym żwirem lub innymi materiałami łagodzącymi upadek. W strefie bezpieczeństwa nie należy dokonywać napraw nawierzchni twardymi materiałami i nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów.

Śruby i sworznie
Dokręcać w razie potrzeby. Odkręcone śruby zawsze wpływają ujemnie na jakość obiektu oraz na stopień bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku konstrukcji drewnianych i ruchomych. Sprawdź, czy nigdzie nie brakuje śrub. Pusty otwór wskazuje na brak śruby.

Niedozwolone wymiary otworów / zakleszczenie/
Sprawdź ,czy w wyniku zużycia lub wandalizmu nie powstały niebezpieczne szczeliny, które mogą być przyczyną zakleszczenia części ciała.
Palce - 8-25 mm w przypadku ruchu wymuszonego / np. podczas zjazdu na zjeżdżalni /.
Stopa - większe niż 30 mm w przypadku powierzchni przeznaczonych do stania.
Głowa - 90 - 230 mm w przypadku urządzeń do zabaw, które są łatwo dostępne dla dzieci w różnym wieku.
110-230 mm w przypadku urządzeń dostępnych dla dzieci powyżej 3 lat.

Zakotwienie
Urządzenia do zabaw muszą być zakotwione na stałe do podłoża. Firma AKANT zaleca szczególną kontrolę i konserwację miejsc zakotwienia w celu utrzymania stabilności urządzeń. Wystające elementy betonowych fundamentów powinny być przykryte minimum 20 cm warstwą ziemi lub piasku w sposób uniemożliwiający gromadzenie się wody wokół słupów nośnych.

Malowanie
Konserwacja drewna to niezbędny warunek zachowania jego funkcjonalności i wyglądu. Zalecamy malowanie drewna olejem do drewna lub impregnatem minimum raz na 2 lata. W trudnych warunkach klimatycznych / klimat morski, pełne słońce lub pełny cień / malowanie należy przeprowadzać częściej. Przed malowaniem zaleca się czyszczenie drewna strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Proces malowania powinien odbywać się w temperaturze + 10 oC. Impregnat nakładamy na drewno suche przy pomocy pędzla. Niektóre elementy drewniane / np daszki / mogą być malowane farba akrylową . Zalecamy malowanie dwukrotne z przerwą min 2 godziny.
Konstrukcje metalowe należy malować ponownie w zależności od stopnia zużycia.