Montaż

Informacja o instalacji urządzeń na place zabaw firmy AKANT

Urządzenia placu zabaw są instalowane przez wyspecjalizowane ekipy. Montaż jest wykonany zgodnie z normami bezpieczeństwa i sztuką budowlaną. Sposób montażu gwarantuje stabilne i trwałe zamocowanie urządzeń w gruncie.

Urządzenia placu zabaw są dostarczane w elementach / w niektórych przypadkach w całości /. Elementy są skręcane na placu zabaw śrubami M 10 i mocowane w gruncie przy pomocy metalowych kotew. Kotwy są umieszczane w dołkach o głębokości 60-80 cm i zalewane betonem. Mocowanie w gruncie odbywa się czasami przez zabetonowanie elementów drewnianych /piaskownice/ lub zasypanie ziemią metalowych kotew / bujaki sprężynowe/.

Każde urządzenie powinno być instalowane zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Montaż na minimalnym obszarze wymaganym dla danego urządzenia . Zwykle jest to strefa bezpieczeństwa podana w opisie urządzenia / 1,5 m od obrysu urządzenia/.
  2. Zachowanie bezpiecznej odległości między urządzeniami i innymi trwałymi elementami placu zabaw / np. drzewa ,ogrodzenie/. Minimalne odległości są również wyznaczane przez strefę bezpieczeństwa danego urządzenia. Firma Akant zaleca rozmieszczanie urządzeń na placu zabaw w odległościach większych niż minimalne dla zapewnienia swobodnego przemieszczania się dzieci.
  3. Po montażu należy zadbać o to ,aby urządzenia nie były użytkowane przez min 24 godz. /najlepiej ok. 48 godz./ do czasu utwardzenia się stóp betonowych.
  4. Przy ustalaniu głębokości mocowania urządzenia w gruncie należy uwzględnić rodzaj i grubość przyszłej nawierzchni . W opisie urządzenia podane są wymagania odnośnie bezpiecznego podłoża .
  5. Przed oddaniem placu zabaw do użytkowania należy sprawdzić kompletność instalacji, stabilność urządzeń , czystość nawierzchni w strefach bezpieczeństwa. Sprawdzenie takie polega na dokonaniu czynności opisanych w instrukcji kontroli i konserwacji dostarczaniej przez firmę Akant.
  6. Na każdym placu zabaw należy umieścić informacje o zasadach korzystania z urządzeń oraz dane administratora i telefony alarmowe

Ogólne zalecenia dotyczące lokalizacji i przygotowania terenu pod plac zabaw

  1. Zgodnie z polskim prawem budowlanym plac zabaw powinien być usytuowany w odległości min. 10 m od okien budynku, jezdni oraz śmietnika. Lokalizacja musi zapewniać nasłonecznienie placu przez min. 4 godziny od marca do września. Powierzchnia placu zabaw powinna być min. w 30 % biologicznie czynna.
  2. Teren pod przyszły plac zabaw powinien być wyrównany i odwodniony. Należy usunąć stare niebezpieczne zabawki, wystające fundamenty, szkodliwe dla dzieci rośliny.
  3. Plac zabaw powinien być ogrodzony w sposób bezpieczny z zachowaniem możliwości szybkiego i łatwego dostępu służb ratowniczych .

Szczegółowych informacji na temat instalacji udzielamy na konkretne zapytania.